Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

Cỏ Yên như tơ biếc
Dâu Tần ngả cành xanh
Đương khi chàng mong về
Lòng thiếp cũng tái tê
Gió xuân nào bè bạn
Sao cứ chạm màn the?

 

Bản Hán Việt
Yên thảo như bích ty,
Tần tang đê lục chi.
Đương quân hoài quy nhật,
Thị thiếp đoạn trường thì.
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi?