Hà Thủy Nguyên dịch:

Lẽ đời cơn mộng lớn
Cớ sao phải nhọc công!
Say sưa cạn ngày ròng
Gục nằm ngay trước cửa.
Chợt tỉnh bước xuống sân
Núp hoa chim cất tiếng
Hôm nay ngày bao nhỉ
Oanh đã ghẹo gió xuân.
Cám cảnh bèn than thở
Lại dốc cạn chén say
Hát vang chờ trăng sáng
Điệu hết cũng quên tình.

Bản Hán Việt:

Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh!
Sở dĩ chung nhật tuý,
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
Giác lai miên đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật,
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối tửu hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt,
Khúc tận dĩ vong tình.