Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

Địch ngọc nhà ai vang đêm xanh
Hòa ngọn gió xuân cả Lạc thành
Nghe khúc trong đêm câu “Chiết liễu” (1)
Ai người không dậy nỗi cố hương?

 

Bản Hán Việt
Thuỳ gia ngọc địch ám phi thanh,
Tán nhập xuân phong mãn Lạc thành.
Thử dạ khúc trung văn “Chiết liễu”,
Hà nhân bất khởi cố viên tình?

 

(1) Tức nhạc khúc “Chiết dương liễu” soạn cho sáo thổi ngang/ địch, lời ca gợi nhớ quê nhà.