Bản dịch của Hà Thủy Nguyên:

Bỏ ta người đi

Ngày qua ngày ai người giữ lại

Lòng ta rối bời

Hôm nay sao ưu phiền tới vậy.

Gió thu muôn dặm tiễn nhạn bay

Đành ở lầu cao chuốc rượu say

Cốt cách Kiến An văn Bồng Lai (*)

Chàng Tạ cao nhã vẫn còn đây. (**)

Lòng tràn thi hứng thơ bay bổng

Muốn leo trời cao hái vầng trăng

Rút đao chém nước nước vẫn chảy,

Nâng chén tiêu sầu sầu thêm sầu,

Sống giữa cõi đời không đắc ý

Mai này xõa tóc cưỡi thuyền chơi.

(*) Cốt cách Kiến An ý muốn nói đến Kiến An thất tử: Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Sán, Từ Cán, Nguyễn Vũ, Ưng Tích và Lưu Trinh. Còn Văn Bồng Lai muốn nói đến cung Đại Minh đời Đường.

(**) Chàng Tạ chính là Tạ Diễu thời Nam Bắc Triều

Bản Hán Việt:

Khí ngã khứ giả,
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.
Loạn ngã tâm giả,
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.
Trường phong vạn lý tống thu nhạn,
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.
Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.
Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu.