Tỉnh mộng cơn mưa vừa chớm
Nhẹ bước mênh mông
Đã ướt đầm

Một cuộc xuất sơn chưa lịch duyệt
Mộng còn vơ vẩn chén tiên thiên
Vân ảnh trập trùng chân trời lộng
Chẳng còn du tử kiếp bể sông
Bặt dấu kẻ ngông
Rượu ươn trà nhạt
Đàn thô điệu, văn bợn mùi
Cảnh sắc đà bén vẻ tang thương

Cơn mưa đổ
Giọt mông lung
Phận mơ hồ
Bong bóng cạn

Kìa sấm động
Tỉnh đi!

Kết đôi vần thơ mới
Rửa sạch chén cố nhân
Đợi ai về gõ cửa
Sầu luân chuyển mây ngàn

Hà Thủy Nguyên

*Tranh minh họa: Y Xuy Ngũ Nguyệt