16 Tháng Tám, 2019 - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu vi phạm chủ quyền Việt Nam