10 Tháng Mười Hai, 1982 - Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 được thông qua