1994 - Việt Nam – Trung Quốc xung đột quanh việc Vietsovpetro khoan giếng dầu