1996 - Việt Nam – Trung Quốc căng thẳng vì vấn đề thăm dò dầu khí trên vùng biển tranh chấp