07 2017 - Trung Quốc ép hủy bỏ hoạt động thăm dò mỏ khí của Công ty Talisman-Vietnam