8 Tháng Năm, 1992 - Trung Quốc cấp quyền thăm dò dầu ở cạnh Tư Chính cho công ty Crestone (Mỹ), đáp lại, Việt Nam cấp quyền cho công ty Mobil (Mỹ)