16 Tháng Mười, 2019 - TP.HCM có thêm nhà máy đốt rác phát điện 2.000 tấn/ngày