30 Tháng Tám, 2019 - Tối: Có thông tin phủ nhận kết quả an toàn đã công bố trước đó