18 Tháng Tám, 2019 - Tàu chiến Trung Quốc ra vào biển Philippines như ao nhà