20 Tháng Hai, 2019 - Sư thầy Chùa Phúc Khánh: 150.000 đồng dâng sao giải hạn là rất ‘hạ’ rồi