31 Tháng Tám, 2019 - Sở TN & MT có thông tin chính thức về môi trường tại kho cháy Rạng Đông