2 Tháng Chín, 2019 - Sinh viên bãi khóa tẩy chay trường học Trung Quốc