1 Tháng Một, 1935 - Sân golf đầu tiên tại Việt Nam gắn liền với vua Bảo Đại