14 Tháng Sáu, 2019 - Quốc hội yêu cầu rà soát quy hoạch, công khai minh bạch dự án du lịch tâm linh