1 Tháng Tư, 2021 - Phê duyệt chủ trương phá bỏ rừng tự nhiên để đầu tư dự án Sân golf