23 Tháng Mười Hai, 2019 - Những nhân sĩ, trí thức xin khoan hồng cho cư sĩ Phạm Nhật Vũ