6 Tháng Mười, 2019 - Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật & Phát triển muốn Việt Nam kiện Trung Quốc