9 Tháng Sáu, 2019 - Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ phát triển các cơ sở xử lý và phát điện từ rác