28 Tháng Tám, 2019 - 18h30: Nhà kho Công ty Rạng Đông cháy ngùn ngụt, lửa lan sang khu dân cư