16 Tháng Mười, 2019 - Người dân Hong Kong được đề cử Nobel Hòa bình