13 Tháng Bảy, 2020 - Một nghị quyết về karaoke, loa thùng và loa kẹo kéo!