5 Tháng Tám, 2019 - Liên doanh dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro: “Khoan thăm dò dầu khí ở bãi Tư Chính là góp phần bảo vệ chủ quyền”