24 Tháng Tư, 2017 - Lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy đốt rác phát điện