26 Tháng Mười, 2019 - Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo vì sai phạm ở nhà máy xử lý rác Sa Huỳnh