4 Tháng Chín, 2019 - Joshua Wong thỉnh cầu Thủ tướng Đức