31 Tháng Tám, 2019 - Hongkong siết chặt an ninh, người biểu tình thách thức cảnh sát