13 Tháng Mười, 2019 - Hồng Kông : Nội bộ người đấu tranh vì dân chủ bắt đầu bị chia rẽ