6 Tháng Chín, 2019 - Hỏa tốc thuê chuyên gia nước ngoài giám định ô nhiễm ở Rạng Đông