12 Tháng Hai, 2019 - Hàng nghìn người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh