29 Tháng Ba, 2019 - Hải Phòng xem xét xây dựng nhà máy đốt rác phát điện