29 Tháng Một, 2019 - Hà Nội: Ô nhiễm lên mức nguy hại, công trình vô tư xả bụi