19 Tháng Ba, 2020 - Hà Nội công bố kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy3C làm sạch hồ