12 Tháng Mười, 2019 - Hà Nội chủ trì đánh giá kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản