1 Tháng Một, 2020 - Được phép tuần hành, người Hong Kong xuống đường đen đặc