23 Tháng Bảy, 2019 - Dừng dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện