7 Tháng Ba, 2017 - Du lịch tâm linh hồ Trị An: Sư thầy lo phá rừng