16 Tháng Hai, 2021 - Đấu tranh loại bỏ tiếng ồn trong khu dân cư