30 Tháng Tám, 2019 - Đầu ngày: Công ty Rạng Đông khẳng định nguyên vật liệu an toàn cho sức khỏe