7 Tháng Bảy, 2019 - Cuộc biểu tình đầu tiên ở Cửu Long, cảnh sát không đeo phù hiệu đàn áp biểu tình