6 Tháng Mười Hai, 2019 - CT Nguyễn Đức Chung: Tổ chức Nhật Bản không tuân thủ yêu cầu của TP; nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hoạt động vào tháng 2/2022 sẽ giải quyết vấn đề nước thải Tô Lịch