7 Tháng Tám, 2019 - Chủ tịch Hội sinh viên Baptist Hongkong bị bắt, khiến dư luận sôi sục