23 Tháng Tám, 2019 - Chiến dịch “Con đường Hongkong”: đoàn người cầm tay nhau nối dài hơn 50 km