15 Tháng Chín, 2019 - Cảnh sát xử lý ô nhiễm tiếng ồn