20 Tháng Tám, 2020 - Bắt Tổng giám đốc Công ty Cấp thoát nước Hà Nội