2 Tháng Mười Hai, 2019 - Bất thường sông Tô Lịch: Tiến sĩ Nhật tắm nước trong veo, Hà Nội chê đen kịt?